PRIVACYVERKLARING PERFECT WINDOWCLEANING BVBA

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contact name, offerteaanvraag, verzoek tot informatie, met Perfect Windowcleaning BVBA, met zetel te 8700 Tielt, Tramstraat 32, ondernemingsnummer BE 0842.891.891. In deze verklaring informeren wij graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. Wij zullen uw informatie niet gebruiken of met iemand delen uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid. Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Verzamelen en gebruik van persoonsinformatie
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals voor het verwerken van uw bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst, alsook voor het voeren van correspondentie met u alsook voor dossierbeheer. Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummers, postadres, adresgegevens van de werf, financiële gegevens, bankrekeningnummer, alle relevante informatie al dan niet persoonsgebonden voor de uitvoering van de opdracht, etc. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig artikelen 6.1 (a), (b) en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken Naleving van de wetten Wij zullen uw persoonlijke informatie openbaar maken indien wij daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

Veiligheid
Wij verzekeren u dat wij de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen maar wij herinneren er u aan dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien. In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens en Internationale transfer
Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere van onze commerciële partners. Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden getransfereerd naar en onderhouden worden op computers/servers, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat wij de informatie inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken. Uw instemming met dit Privacy-beleid, gevolgd door uw mededeling van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord met deze transfer.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van personengegevens
U heeft te allen tijde het recht op inzage van uw personengegevens en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of de gegevens te doen wissen. U kan zich verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw personengegevens met inbegrip van profiling op basis van die bepalingen. U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@perfectwindowcleaning.be. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Direct Marketing
U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen naar info@perfectwindowcleaning.be

Gebruik van de website
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Indien u op een link van derden klikt zal u naar de site van die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het Privacy-beleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Privacy aan kinderen
Onze service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar (“Kinderen”) Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u heeft weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie verschaft, gelieve ons te contacteren. Indien wij vernemen dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen wij de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Wij kunnen nu en dan onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website of kunnen bij ons opgevraagd worden. U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen aan deze privacyverklaring worden van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@perfectwindowcleaning.be

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of commissie@privacycommission.be) Tielt 25 mei 2018
Wouter BAERT Zaakvoerder PERFECT WINDOWCLEANING