Cookie policy

Wij hechten bij Perfect Windowcleaning veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij hiermee omgaan.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Perfect Windowcleaning en de bevoegde personen werkende binnen Perfect Windowcleaning, met maatschappelijke zetel te Tramstraat 32, 8700 Tielt en met ondernemingsnummer BE 0842.891.891.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Perfect Windowcleaning houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens op onze website?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • het reageren op ingevulde contactformulieren
 • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking

Hoe verwerken wij persoonsgegevens? 

ALGEMEEN

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • we vragen toestemming als die we nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens
 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • we zijn op de hoogte van de rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via info@perfectwindowcleaning.be

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om ons een bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Perfect Windowcleaning is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en btw-nummer.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 • Perfect Windowcleaning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die wij krijgen kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wijziging privacyverklaring

Perfect Windowcleaning kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • alle personen die namens Perfect Windowcleaning van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Perfect Windowcleaning kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Vragen hierover kan je mailen naar info@perfectwindowcleaning.be

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Perfect Windowcleaning kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.